НАЧАЛО

                                   

Home
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМЪТ
ОПИТИ
ТЕСТ
НАШАТА ЦЕЛ
ЗА НАС

          Звукът е трептенето на материя, възприемано чрез слуха. Обикновено чуваме трептения, които се предават по въздуха, но звукът също се предава и през газове, течности и твърди тела. Той не може да се разпространява във вакуум (например в космоса). Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват така наречените звукови вълни. Те предизвикват налягане върху тъпанчето на ухото, вследствие на което се получава възприятието на звук. С увеличаване на звуковото налягане звукът се чува по-силно и обратно. Възприятието на звуковата сила не се увеличава пропорционално на звуковото налягане, а значително по-слабо - с логаритмична зависимост. Мярката за сила на звук - децибел (dB), също е логаритмична по тази причина. Звукът бива два вида: тон и шум. Звукът е разпространяваща се в трептяща(еластична) среда периодична промяна на налягането, амплитудата или скоростта на частиците (Олсън 1957) или поредица от механични свивания и разреждания (надлъжни вълни), които успешно се разпространяват в някаква среда, която е поне малко свиваема (твърдо тяло, течност или газ, но не вакуум). 

Възникване и разпространение на звука

    Възникване на звуковите вълни .Човешкото ухо е способно да възприема механичните трептения като звук, ако тяхната честота е в границите от 17 до 20 000 Hz. Такива трептения се наричат акустични или просто звук. Вълни с честота над 20 000 Hz се наричат ултразвук, а тези с честота под 17 20 Hz инфразвук.  Всяко тяло (твърдо,течно и газообразно), което трепти и създава в обкръжаващата среда звукови вълни, се нарича източник на звукови вълни.

     Звукови вълни в различни среди. При разпространение на звуковите вълни в различни среди са характерни за механичните вълни явления отражение и пречупване, интерференция и резонанс, поглъщане и други. Необходимо условие за предаване на звуковите вълни е съществуването на среда между източника и приемника. Схематично процесът на разпространение на звука може да се представи така:

 

 

                                   източник                    предаваща среда                приемник

                                         

                                                                                  

 

 

Какво става с градивните частици на въздуха ...

Градивните частици в близост с източника на звука започват да трептят.

Трептенето се предава на съседните частици. Наблюдават се области на сгъстяване на градивните частици ( там се повишава налягането на въздуха) и области на разреждане  ( там налягането се понижава).

 

 

 

Графично представяне на звуковите вълни

Какво е все пак звук?

Понятието звук има два аспекта: психо-физиологичен и физичен. Често се говори например за приятен или неприятен, за висок или нисък, за успокояващ или дразнещ звук и т. н. Всичко това е свързано със самото усещане и принадлежи изцяло към физиологията и психологията. Обратно, когато говорим за скорост, интензитет или честота на звука, имаме пред вид звука като физическо явление, т.е. вълните, които предизвикват звуково усещане.

 

 
 

Home | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ШУМЪТ | ОПИТИ | ТЕСТ | НАШАТА ЦЕЛ | ЗА НАС

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [pmg_ss@mail.bg].
Last updated: 02/18/08.