НАШАТА ЦЕЛ

                                   

Home
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМЪТ
ОПИТИ
ТЕСТ
НАШАТА ЦЕЛ
ЗА НАС

Дидактически цели при реализиране на проекта

        Формиране и развитие на познавателна активност у учениците при изучаване на звука - запознаване с понятието звук - как възниква и как се разпространява и наблюдаване на модели на явления, свързани със звуковите вълни.Запознаване с характеристиките на звука;
        Формиране на  умения за самостоятелна познавателна дейност, на навици за обработка на  информация,  за формулиране на проблеми ( свързани с шума напр.) и съставяне работна хипотеза за експеримент по темата, който се провежда със съвременен метод за събиране на данни чрез сензори, намиране на начини за  проверка на хипотезата и решаване на проблема.

Умения, формирани с работата по проекта:

bullet

Познавателни умения

bullet

Умения за анализ на различни източници на информация и усвояване на начини за придобиване на знания от тези източници

Методически задачи , които се решават в проекта:

Формиране или  развитие на   физични понятия звук,честота, амплитуда, дължина, скорост и качества на звука и др.
Развитие на умения за търсене на научна информация в Интернет
; за оформяне и подготовка на резултати с помощта на компютърни програми за изготвяне на сайт и Интернет.

Пред учениците е поставен проблемът за проучване на необходимата информация по темата и подходящото логическо подреждане на необходимия текстов и илюстративен материал и данните от проведения експеримент.

Самостоятелни изследвания , направени от учениците по време на работа по проекта:

bulletУчениците провеждат и наблюдават експериментално скоростта на звука в различни среди чрез сензори и представят в сайта  таблични и графични данни, получени от компютърна им обработка чрез софтуер, с който разполага Мултицентър, Силистра.
bulletНякои аниминирани изображения са изготвени самостоятелно с помощта на програмата AGIF
bulletОзвучаването на заглавната страница е със собствен инструментал на учениците, подготвен в програмата Fruity Loops

Резултатите от проекта са оформени като уеб-страница

За изпълнението на проекта е необходимо приблизително 20-25 часа.

Програмно-техническо осигуряване , необходимо за учебния проект:

Техника:

CD Media collection The Ear, Hearing and Hearing Impairment for the classroom, Siemens AG , 2005;

Скенер;

Комплект сензори и Мултилог, производство на Fourier Systems

Програми:

MS FrontPage 2002     - Програма  за разработка на  уеб-страници  
MS Paint ,       AGif     - 
Програми за обработка на изображения
Fruity Loops               - Програма за звуков файл за озвучаване на сайта

MultiLab                    - Програма за експерименти по природни науки

Материали на хартиен носител:

Physics Experiment Book,Fourier Systems
Учебник Физика и астрономия за 9. клас, изд.Педагог 6, 2001 г., София

Интернет ресурси: уеб-адреси, използвани в подготовката на проекта:

bullet http://www.svetut.org
bullet http://hitechbg.dir.bg/
bullethttp://vladilovech.narod.ru/

Контрол, проверка и оценка на дейността  на учениците се провежда чрез въпроси и наблюдение от учителя , от други ученици и от самите ученици . Дава се периодически отчет за работата в екипа и се правят предложения за последващи промени в проекта. Критериите за оценка на учебните постижения на учениците са степента на познаване на представения материал , самостоятелност при вземане на решения , умения за обобщаване на информация и представянето й нагледно в проекта. 

Home | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ШУМЪТ | ОПИТИ | ТЕСТ | НАШАТА ЦЕЛ | ЗА НАС

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [pmg_ss@mail.bg].
Last updated: 02/18/08.